Víza Česká republika

Kompletní servis pro prodlužování víz pro dlouhodobé rezidenty v České republice

Pomáháme prodlužovat studentská a podnikatelská víza.

Asistujeme při změně účelu pobytu.

Zajistíme:         

 • Konzultace o prodloužení víz,
 • kontrolu dokumentů pro podání na MV ČR,
 • správné vyplnění žádosti o prodloužení víza,
 • objednání termínu na MV ČR pro podání žádosti,
 • úředně ověřené překlady dokumentů pro MV ČR,
 • potvrzení o ubytování včetně úředního ověření,
 • zdravotní pojištění,
 • asistence včetně vyžádaného tlumočení při podání žádosti na MV ČR.

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem PODNIKÁNÍ předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,
 2. doklad o zajištění ubytování,
 3. fotografii v případě změny Vaší podoby,
 4. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,
 5. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,
 6. doklad prokazující bezdlužnost cizince,
 7. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem,
 8. na požádání platební výměr daně z příjmu,
 9. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění - to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem STUDIA předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,
 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,
 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 4. fotografii,
 5. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,
 6. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, nebo doklad o tom, že veškeré náklady na pobyt cizince budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací, případně můžete předložit doklad prokazující, že Váš úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima (3 860 Kč) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení (8 577 Kč) nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných,
 7. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Complete visa extension service for long-term residents in the Czech Republic

We assist in extending student and business visas.

We assist in changing the purpose of your stay.

We provide:

 • The consultation on visa extension
 • The control of documents for submission to the Ministry of the Interior of the Czech Republic
 • The proper completion of the application for visa extension
 • The ordering an appointment at the Ministry of the Interior of the Czech Republic for submitting an application
 • The certified translations of documents for the Ministry of the Interior of the Czech Republic
 • The confirmation of accommodation, including official verification
 • The health insurance
 • The assistance, including any requested translation when applying to the Ministry of the Interior of the Czech Republic

Along with the application, you shall provide:

 1. a document proving the legal status of a resident of another EU Member State,
 2. document on travel medical insurance, and upon request a document on having paid the insurance premium;
 3. proof of finance - a document proving that your aggregate monthly income, alongside all persons residing in the Czech Republic with you will not be lower than the sum amount of the subsistence minimum for you and all persons assessed together with you and the highest amounts of standard costs for accommodation specified for the purpose of a contribution for accommodation by a special legal regulation, or the amount which you can credibly prove as an amount of reasonably justified costs for the accommodation of yourself and all persons assessed together with you,
  • a foreigner is on request obliged to submit the declaration of release obligation of secrecy of the Tax Office, in a full range of data, in the purpose of verification aggregate monthly income of the family; if a foreigner submitted the document to the request of income of the family member, he/she is on request also obliged to submit its declaration of release obligation of secrecy.
 4. travel document,
 5. document confirming the purpose of the stay in the Czech Republic,
 6. proof of accommodation,
 7. photograph; not applicable if a pictorial record has been taken of you,
 8. upon request an extract from the Penal Register record,
 9. a document proving the fulfillment of conditions set out in the Ministry of Health’s measure on prevention of the spread of infectious illnesses (Medical report).

The requirements for the application shall not be older than 180 days except for the travel document, birth certificate, marriage certificate, and the photograph of the foreign national if it corresponds to his/her actual appearance.

Комплексная помощь в продлении виз в Чешской Республике

Помощь в продлении студенческих и предпринимательских виз

Консультации по открытию ИП для перехода на предпринимательскую визу

Список предоставляемых услуг:

 • Консультации по вопросам продления виз
 • Проверка документов для подачи на продление визы
 • Помощь в заполнении визовой анкеты  
 • Запись на подачу документов на визу
 • Юридически заверенный перевод документов
 • Оформление справки о проживании
 • Оформление медицинской стрaховки
 • Сопровождение заявителя при подаче документов на продление визы

При подаче заявления на продление долгосрочного вида на жительство с целью БИЗНЕСА необходимо предоставить, следующий список документов:

а) заграничный паспорт ,
b) подтверждение о проживании, 
с) 1 фото в случае изменения вашей внешности,
d) документ подтверждающий что совокупный ежемесячный доход иностранца и лиц, совместно с ним оцениваемых, проживающих на 
территории ЧР, не ниже суммы прожиточного минимума иностранца и лиц, совместно с ним оуениваемых, и максимального размера 
нормативных расходов на жилье, определенных для проживания законодательством или документ которым иностранец достоверно 
доказывает какие фактические расходы несет на проживание  совместно оцениваемыми лицами; совместно оцениваемые лица настоящим 
Законом означают лица, упомянутые в пункте 1 раздела 4 Закона о прожиточном минимуме, в соответствии с условиями, указанными 
в пунктах 2 и 3 раздела 4 Закона о прожиточном минимуме; доход считается доходом, который может учитываться в соответствии 
с Законом о прожиточном минимуме, за исключением разового дохода, пособия на ребенка, пособий по безработице, пособий по 
переподготовке и пособий в системе помощи материально нуждающимся; в целях исчисления дохода не применяются пункты 8-4 статьи 
8 Закона о прожиточном; по запросу иностранец также обязан подать декларацию об освобождении от обязанности по сохранению 
конфиденциальности налоговой инспекции в полном объеме для проверки совокупного ежемесячного дохода семьи; если иностранец 
представил заявление о доходе члена семьи в заявлении, он / она также обязан подать заявление об освобождении от обязанности 
соблюдения конфиденциальности,
е) подтверждение вхождения в соответствующий реестр предпринимателей

f) документ, подтверждающий что иностранец не имеет задолженности,

g) документ, подтверждающий  что коммерческая корпорация не имеет задолженностей, в случае если это иностранец, который является управляющим  коммерческой корпорации или ее членом,

h) по запросу, предоставления сведений об уплате подоходного налога,

i)медицинская страховка на время пребывания на территории ЧР, а также по запросу подтверждение оплаты страхового взноса, указанного в документе о медицинской страховке на время пребывания в ЧР - это не относится к случаям, указанным в пункте 4 § 180j.

При подаче заявления на продление долгосрочного вида на жительство с целью УЧЕБЫ необходимо предоставить, следующий список 
документов:
а) заграничный паспорт,
b) документ, подтверждающий цель пребывания на территории ЧР,
c) подтверждение проживания во время пребывания на территории ЧР,
d) 1 фото,
е) медицинская страховка на время пребывания на территории ЧР и, по запросу, подтверждение оплаты страхового взноса, указанного 
в документе медицинской страховки,
f) подтверждение наличия средств для пребывания на территории ЧР или подтверждение того, что все расходы на пребывание 
иностранца будут оплачены государственным органом, юридическим лицом или местной принимающей организацией, или вы можете 
предоставить доказательство того, что ваш общий ежемесячный доход не будет меньше суммы прожиточного минимума (3860 чешских крон) 
и нормативных расходов на жилье (8577 чешских крон) или фактически понесенных расходов на жилье,
g) согласие родителей или других законных опекунов или опекунов на пребывание ребенка на территории ЧР; согласие родителя, 
законного опекуна. Согласие опекуна не требуется в случае, если опекун лично подал заявление от имени ребенка и с которым 
ребенок будет проживать совместно на территории ЧР, либо если иностранец докажет, что не может предоставить согласие по 
независящим от него причинам, либо если ребенок уже проживает на территории на основании долгосрочной визы или долгосрочного 
вида на жительство для другой цели.

Nejžádanější víza

Austrálie

Česká republika

Kazachstán

Toužíte po dovolené v exotických zemích, chcete procestovat Ameriku, Afriku, Asii nebo Oceánii či jiné části světa? Nevíte, do kterých zemí potřebujete vízum? Máte pas, fotografii a tápete v seznamu dokumentů, které ambasáda požaduje? Vízum do populárních i méně navštěvovaných zemí vám pomohou zajistit kolegové a kolegyně z vízového servisu Viza.cz. Nechte si poradit od profesionálů! My víme, jak na to a máme zkušenosti.
Vy ušetříte čas, nervy i peníze. Profesionální vízový servis je tu pro vás.
Viza.cz vám přináší Letuska.cz